Politik for sponsorater og medlemskaber

Tusass´ bestyrelse har d. 17. februar 2015 godkendt nedenstående politik for selskabets sponsorater og medlemskaber.

Tusass driver tele- og postvirksomhed i hele Grønland, og vi er ejet af samfundet. Vi lægger derfor meget stor vægt på at varetage vores rolle på en måde, som afbalancer alle vores interessenters forventninger og interesser. Og vi er derfor også meget omhyggelige med at vælge, hvilke organisationer og aktiviteter, vi støtter gennem sponsorat eller medlemskab.

For at sikre fuld transparens omkring hvilke aktiviteter Tusass støtter, kan bestyrelsen beslutte, at ansøgeres navne, varighed, beløb og karakteren af Tusass´ støtte for indgåede sponsorater og aktive medlemskaber skal offentliggøres. Hvert år vedtager bestyrelsen et maksimalt budget for Tusass´ sponsorater og medlemskaber i det efterfølgende år.

Sponsorpolitik i Tusass

Tusass er én af Grønlands største og vigtigste virksomheder, og det indgår naturligt i selskabets samfundsansvar at sponsere aktiviteter, som kan have tydelig og vedvarende positiv effekt – i lokalsamfundet, nationalt eller i forhold til Grønlands internationale anseelse. Vi bruger desuden sponsorater som led i selskabets branding og markedsføring, dog under forudsætning af, at de sponserede aktiviteter har god sammenhæng med selskabets grundlæggende værdier.

Vi sponsorerer først og fremmest aktiviteter, hvor selskabets kernekompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi eller hurtige og effektive brev- og pakkeforsendelser er en vigtig succesfaktor. Sponsorater gives i form af selskabets tjenester og services og ikke som kontante beløb.

De aktiviteter vi støtter

Et højere uddannelsesniveau er blandt de vigtigste milepæle på vejen mod et selvbærende samfund. Tusass ønsker at bidrage til, at børn og unge får højt selvværd og lyst til gennem uddannelse at gennemføre de store mål, de sætter sig i livet, og at de kan få den nødvendige støtte og opbakning fra hjemmet og samfundet. Vi støtter derfor projekter for udsatte børn, aktiviteter der reducerer barrierer for læring samt initiativer, der gennem øget adgang til kommunikation styrker fællesskabet.

Vi vil gerne bidrage til at afhjælpe samfundsproblemer, men vi må heller ikke glemme det positive: Vi ønsker således også at styrke optimismen, glæden og stoltheden gennem samlende kulturoplevelser samt at bidrage til øget interesse for motion og sundhed.

Tusass finder stor værdi i vores identitet som et samfundsejet selskab, men støtter ikke politiske partier og foreninger. Ligesom Tusass som udgangspunkt ikke yder støtte til enkeltpersoner. Vi kan gennem sponsorat eller medlemskab støtte eksterne aktiviteter, der har sammenhæng med vores egen indsats for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Tusass foretrækker at støtte idræt og velgørende formål gennem nationale organisationer, ikke lokalforeninger. Vi yder ikke stipendier eller støtte til studierejser. Bidrag til uddannelsesaktiviteter inden for Tusass´ forretningsområde gennemføres ikke som sponsorat, men som led i vores HR-strategi.

Erhvervsudvikling er en nødvendig forudsætning for vækst og velstand i fremtidens Grønland, og dermed også for en positiv udvikling inden for Tusass´ forretningsområder. Vi yder ikke erhvervsstøtte, men indgår gerne i samarbejde med andre parter om styrkelse af Grønlands internationale renommé og grønlandske virksomheders konkurrenceevne, eksempelvis gennem fokus på effektive digitale platforme og logistikløsninger.

Hvordan vi støtter

Tusass´ sponsorater består primært af, at vi stiller medarbejdere, produkter og viden gratis til rådighed for modtageren. Selv ikke-kontante sponsorater opgøres i kroner og øre, så dets reelle omfang er transparent. Dermed skærpes også vores eget fokus på, at vælge de aktiviteter, der har størst potentiale i forhold til de mål vi har med vores sponsorat.

For længerevarende og/eller omfattende sponsorater indgås en skriftlig aftale, der konkretiserer arten og det forventede omfang af Tusass´ bidrag, herunder beskriver modtagerens forpligtelser i relation til sponsoratet. Løbende sponsorater tages op til fornyet overvejelse mindst 1 gang årligt.

Støttens omfang

Ansøgeren skal redegøre konkret for det ønskede omfang af støtte. Ved sponsorater, der omfatter telefoni, internet eller andre takserede services skal der angives et forventet forbrugsbehov. Tusass kan på baggrund heraf fastsætte maksimale grænser for sponseret forbrug, sponsoratets varighed, godkendelse af konkrete brugere mv.

Kun efter accept fra Tusass´ bestyrelse kan der indgås sponsorater med en anslået værdi på 200.000 kr. eller derover.

Politik for medlemskaber

Vi er medlem af interesseorganisationer, der kan styrke vores viden og relevante indflydelse i samfundet, på arbejdsmarkedet samt i tele- og logistikbranchen. Vi kan endvidere gennem medlemskaber støtte eksterne aktiviteter, der hænger sammen med selskabets egen indsats for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Tusass er ikke medlem af foreninger og fora, der vurderes at være i strid med vores grundlæggende værdier, eller som kan skade vores omdømme. Tusass er ikke medlem af foreninger eller fora, der direkte eller indirekte støtter politiske partier.

Medlemskab af interesseorganisationer, der har et politisk virke kan kun indgås på baggrund af bestyrelsens godkendelse.

Opdatering og ansvar

Én gang årligt tager Tusass´ bestyrelse selskabets politik for sponsorater og medlemskaber op til revision.

Direktionen varetager selskabets løbende relation til sponsoransøgere samt de foreninger og samarbejdsfora som Tusass er medlem af.

 

Kontakt

Tak for din henvendelse, du bliver kontaktet af vores ervhvervsrådgivere indenfor 2-3 hverdage.

title

Du vil blive kontaktet af en af vores erhvervsrådgivere.

*
*
*
*