Hvad kan vi hjælpe med?

Benyt søgefeltet eller klik dig frem via menuen nedenfor.
Tjenestespecifikke vilkår for Internettjenesten - Erhverv

Abonnementsvilkårenes omfang

For aftaler om adgang til internettjenesten for erhverv, der udbydes af Tusass i henhold til sel­skabets koncession, gælder følgende tjene­stespecifikke vilkår i supplement til Generelle abonnementsvilkår for levering og drift af Tusass's tjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår forud.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for levering af nær­værende abonnementsaftale, at levering sker indenfor Tusass's dækningsområde for internettje­nesten. Oplysning om Tusass's dækningsområde kan fås ved henvendelse til Tusass. Hvis kunden ved aftaleindgåelsen, eller på et senere tids­punkt, ikke har adgang til Tusass's dækningsområ­de, er Tusass ikke forpligtet til at levere tjenesten.

Tusass's leveringsforpligtelse, herunder mailboks

Det fremgår af Tusass's produktbrochure for den valgte abonnementsform, om kunden har adgang til internetfaciliteter hos Tusass.

Drift og hastighed

Tusass er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten, herunder bl.a. bruger­navne, password, IP­-adresser og øvrige koder tildelt af Tusass i tilknytning til abonne­mentet, dersom Tusass skønner det nødvendigt af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager. Tusass er også berettiget til at foretage ændringer, som måtte være nød­vendige for at imødekomme krav fra myndig­hederne. Tusass forbeholder sig ret til at reducere internetproduktets hastighed i forbindelse med anvendelse af streamingtjenester. Kundens eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer er Tusass uvedkommende, og der kan ikke gøres erstatningskrav gældende over for Tusass i den anledning.

Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastig­heden via internettjenesten. For alle Tusass's inter­nettjenester gælder, at hastighederne er angivet inklusiv protokol overhead.

Tusass forbeholder sig ret til midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts­- og sikker­hedsmæssige forhold.

Tusass forbeholder sig endvidere ret til (uden at kunden kan kræve erstatning fra Tusass, som følge heraf):

 • At teste for åbne porte (herunder pro­xies) samt åbne e­mail­servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug.
 • At afvise ind­- og udgående e­mails, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing.
 • At blokere for tredjemands forbindelser til Tusass's internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes misbrugt, f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing.
 • At begrænse mængden af e­mails pr. tidsenhed.
 • At opgradere serversoftware i nødvendigt omfang.

Fast IP-adresse

Det fremgår af Tusass's produkt faktablad for den valgte form for abonnement på internetadgang, om kunden har ret til en eller flere faste IP­-adresser. Eventuelle faste IP-adresser tilhører Tusass og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører.

Tusass har ret til at ændre kundens faste IP­-adres­ser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. Tusass informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr mv.

E-mail adresse

Det fremgår af Tusass's produkt faktablad for den valgte form for abonnement på internetadgang, om kunden har ret til elektroniske postkasser med en eller flere e­mail adresser. Eventuelle e­mail adresser tilhører Tusass og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører.

Kunden er ansvarlig for, at eventuelle e­mail adresser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden må ikke overskride den i produkt ­fak­tabladet angivne lagerkapacitet og eventuelle grænser for overført trafikmængde mv. for e­mails.

Abonnementsaftale

Tusass kan afvise at indgå abonnementsaftale, dersom kunden i forvejen har restancer til Tusass i forbindelse med udbud af tjenester omfattet af Tusass's koncession.

Kunden skal efter Tusass's anmodning kunne identificere sig og dokumentere oplysningernes rigtighed. Billedlegitimation kan kræves. Ved adresseændring skal kunden straks give Tusass meddelelse herom.

Kundens ansvar

Abonnementsnummer, brugernavn, password, eventuelle IP-­adresser samt øvrige koder til brug i forbindelse med abonnementet stilles til rådighed af Tusass. Abonnementsnummer, password mv. må ikke videregives til tredjem­and bortset fra en eventuel registreret bruger. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Abonnementsnummer, brugernavn, password, IP­-adresser og øvrige koder stillet til rådighed af Tusass er Tusass's ejendom og betragtes som tilbage­leveret ved abonnementets ophør.

Det er kunden, som selv har ansvar for hvilke in­formationer, som denne benytter på internettet. Dette omfatter al information, som forefindes på internettet.

Kunden kan ved anvendelse og download af materiale fra internettet eller ved åbning af pro­grammer i modtaget e­mail risikere at inficere sin computer med virus eller ved kundens generelle færden på internettet blive udsat for udefra kommende påvirkninger. Tusass har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via in­ternettjenesten, og kunden skal holde Tusass ska­desløs i alle forhold i denne henseende. Kunden er ligeledes ansvarlig for at sikre ophavsrettig­heder ved brug af materiale fra internettet.

Såfremt kunden benytter internettet til handel eller erhvervelse af netydelser, er Tusass uden ansvar, idet dette alene er et mellemværende mellem kunden og tredjemand.

Kunden skal i forbindelse med levering af in­ternettjenesten levere strøm til samt opbevare Tusass's udstyr på forsvarlig vis. Kunden skal ligeledes afholde eventuelle udgifter i denne forbindelse.

Kundens misligholdelse (Tusass's lukkeret). I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til benyttelse af internettjenesten udbudt af Tusass i henhold til selskabets koncession, er Tusass berettiget til at afbryde kundens adgang til internet­tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 • Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking).
 • Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing m.v.
 • Kunden krænker tredjemands ophavsret­tigheder ved download, distribution eller lignende.
 • Kunden sletter eller forfalsker transmissi­onsinformation, herunder ip­adresser eller header­information.
 • Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

Afbrydelse af adgangen til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

Når kundens forbindelse i henhold til oven­stående er afbrudt, kan Tusass opsige abonne­mentsaftalen uden varsel.

Misligholdelsesbestemmelserne i Tusass's generelle vilkår finder desuden anvendelse.

Ikrafttrædelse

Disse vilkår er godkendt af Naalakkersuisut og træder i kraft den 01.09.2010. For kunder, som har indgået aftale om levering og drift af Tusass's tjenester før 01.09.2010, er vilkårene dog først gældende fra 01.12.2010.

I tillæg hertil gælder følgende produktspecifikke betingelser for Flatrate Internet, Erhverv:

 1. Flatrate Internet, Erhverv må kun anvendes af den virksomhed, der har indgået aftale med Tusass A/S. Det er ikke tilladt at udlåne, dele, videreudleje, videresælge eller på nogen anden måde at gøre Flatrate Internet, Erhverv tilgængelig for tredjemand. Misbrug medfører, at Flatrate Internet, Erhverv afbrydes uden varsel, jf. pkt. 12 H i de Generelle vilkår for levering og drift af Tusass A/S’ tjenester, Erhverv, og at misbruget anmeldes til myndighederne med henblik på retsforfølgning.
 2. I det omfang disse produktspecifikke betingelser er i strid med de Generelle vilkår for levering og drift af Tusass A/S’ tjenester, Erhverv eller de til enhver tid gældende Tjenestespecifikke vilkår for Internettjenesten, Erhverv, skal nærværende produktspecifikke betingelser have forrang.
Kan du ikke finde det, du leder efter? Tag kontakt til os
Klik på ‘Kontakt os’ og send os dit spørgsmål. Vi besvarer dig, så snart det er muligt.
Kontakt os

Kontakt

Tak for din henvendelse, du bliver kontaktet af vores ervhvervsrådgivere indenfor 5 hverdage.

Du vil blive kontaktet af en af vores erhvervsrådgivere.

*
*
*
*
*

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*