Hvad kan vi hjælpe med?

Benyt søgefeltet eller klik dig frem via menuen nedenfor.

Tjenestespecifikke vilkår for Tusass Internet

1. Abonnementsvilkårenes omfang

For aftaler med privatpersoner om adgang til Tusass Internet, der udbydes af Tusass, gælder følgende tjenestespecifikke vilkår i supplement til ”Generelle vilkår for levering og drift af Tusass A/S’ tjenester – Privat” og ”Tjenestespecifikke vilkår for Internettjenesten – Privat”. Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke vilkår for Tusass Internet forud for de generelle vilkår.

Definitioner:

”Tusass”: Udbyderen

”Tusass Internet”: Produktets navn

”Automatisk Betaling”: Automatisk trækning af beløb fra kundens registrerede betalingskort, til dækning af den faste abonnementsafgift eller manglende returnering af lånt router.

”Opgradering”: Skifte til et abonnement, som har en højere pris.

”Nedgradering”: Skifte til et abonnement, som har samme eller lavere pris.

2. Vilkår for at blive kunde

For at gøre brug af Tusass Internet skal kunden oprette et abonnement på siden www.tusass.gl.

Kunden skal være minimum 18 år for at kunne oprette abonnement.

På siden www.tusass.gl kan kunden oprette sig som kunde, vælge Tusass Internet abonnement, oprette Automatisk Betaling, angive de fornødne CPR oplysninger, ændre. Tusass Internet kunder skal tilmelde sig Automatisk Betaling.

Tusass's kommunikationsform for Tusass Internet er digital og sker alene via SMS og/eller e-mail. Derfor skal kunden straks give Tusass besked om ny e-mail og andre abonnementsrelevante oplysninger. Det sker også via www.tusass.gl. Tusass kan afvise at indgå abonnementsaftale, dersom kunden i forvejen har restancer til Tusass.

3. Forudsætninger

3.a. Dækning
Det er en forudsætning for levering af nærværende abonnementsaftale, at levering sker indenfor Tusass's dækningsområde for internettjenesten. Oplysning om Tusass's dækningsområde fås ved henvendelse til Tusass. Hvis kunden – ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt – ikke har adgang til Tusass's dækningsområde er Tusass ikke forpligtet til at levere tjenesten.

3.b. Udstyr
Tusass låner kunden en router ved oprettelse af Tusass Internet, medmindre kunden i forvejen har en router fra Tusass. Routeren har indbygget WI-FI med kode, så routeren har en trådløs forbindelse. Kunden er selv ansvarlig for forholdsregler omkring beskyttelse af den trådløse forbindelse.

Når produktet bliver opsagt, skal der ske en tilbagelevering af router, ved manglende tilbagelevering inden for frist, vil der blive fra kundens betalingskort blive trukket et beløb op til kr. 3.000.

Tilsvarende gælder efter Tusass’ meddelelse herom til kunden i tilfælde af afbrydelse af Tusass internet på grund af misvedligeholdelse.

Beløbets størrelse svarer til den udgift Tusass afholder for routeren.

4. Tusass's leveringsforpligtelse

4.a. Faciliteter og funktioner

Det fremgår af Tusass's produktoversigt for den valgte Tusass Internet abonnementspakke, hvilke faciliteter og funktioner kunden har adgang til.

Abonnementet aktiveres først når kunden har fået sit Tusass Internet aktiveret.

4.b. Drift og hastighed

Kunden er bekendt med, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden, som følge af Tusass Internets tekniske egenskaber.

En forbindelse til Tusass Internet leveres med en nærmere angivet maksimal hastighed. Hastigheden kan variere afhængigt af, hvilket område kunden befinder sig i. For alle Tusass Internet tjenester gælder, at hastighederne er angivet inklusiv et protokol- overhead.

Tusass forbeholder sig ret til midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af Tusass Internet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesdrifts- og sikkerhedsmæssige årsager, eller som måtte være nødvendige for at imødekomme krav fra myndighederne.

Tusass forbeholder sig endvidere ret til (uden at kunden kan kræve erstatning fra Tusass, som følge heraf):

• At teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne e-mail-servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug.

• At afvise ind- og udgående e-mails, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing.

• At blokere for tredjemands forbindelser til Tusass's internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes misbrugt, f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing.

• At begrænse mængden af e-mails per. tidsenhed.

• At opgradere serversoftware i nødvendigt omfang

4.c. Kundens ansvar for færden på nettet

Tusass har intet ansvar for det, som kunden kan få adgang til på nettet. Forbrug på internettet kan medføre, at kundens hardware eller software bliver smittet med virus og/eller andet skadeligt software. Tusass har ingen indflydelse på dette og kan derfor ikke drages til ansvar for mulige skader og/eller tab, der måtte opstå som følge af dette.

5. Betaling og misligeholdelse

5.a. Opkrævning

Priserne for de ydelser, som udbydes under Tusass Internet, fastsættes af Tusass iht. gældende regler.

5.b. Betaling for abonnement

Betaling for abonnementet sker månedligt forud for perioden og kun via betaling gennem www.tusass.gl.

Som udgangspunkt sender Tusass ikke betalings kvitteringer for månedlige betalinger. Ønsker kunden kvitteringer tilsendt, skal dette aktiveres via login gennem tusass.gl

Kunden skal være tilmeldt Automatisk Betaling. Ved tilmelding til Automatisk Betaling giver kunden Tusass tilladelse til at gemme kundens betalingskort-oplysninger til brug for debitering af kundens betalingskort ved betaling af abonnementsafgift til Tusass Internet eller til betaling af manglende returnering af modem..

Automatisk Betaling fungerer som en fast aftale, hvor pengene bliver trukket på kundens betalingskort ved udgangen af hver måned eller som engangsbetaling for manglende returnering af modem..

Hvis Automatisk Betaling ikke kan gennemføres på grund af forhold hos kunden, eksempelvis hvis betalingskortet er spærret eller udgået, eller der ikke er dækning på kortet, gives der besked herom til kundens registrerede e-mail og via SMS. Tusass forbeholder sig ret til at opkræve eventuelle gebyr herfor.

Kunden vil til enhver tid kunne se betalingshistorik på www.tusass.gl. Der fremsendes ikke regning eller forbrugsspecifikationer på ydelser i Tusass Internet.

5.c. Skifte mellem abonnementer

Opgradering:

Når kunden opgraderer sit Tusass Internet abonnement, gennemføres ændringen hurtigst muligt.

Ved en opgradering, hvor det er nødvendigt at skifte modem, træder opgraderingen først i kraft, når modemmet er skiftet.

Nedgradering:

Hvis kunden nedgraderer sit Tusass Internet abonnement senest den 20. i måneden, træder nedgraderingen i kraft ved førstkommende månedsskifte.

Hvis kunden nedgraderer sit Tusass Internet abonnement efter den 20. i måneden, træder nedgraderingen først i kraft efter udløbet af den efterfølgende måned.

Ved en nedgradering, hvor det er nødvendigt at skifte modem, træder nedgraderingen først i kraft, når modemmet er skiftet.

Såfremt kunden har foretaget en opgradering, kan kunden ikke efterfølgende nedgradere sit Tusass Internet abonnement i samme måned, ligesom kunden ikke kan nedgradere sit abonnement i den første måned efter oprettelsen.

5.d. Ved manglende betaling af abonnementsafgift

Er der ikke dækning for betaling på kundens betalingskort, vil Automatisk Betaling forsøge at gennemføre betalingen fra betalingskortet hver dag måneden ud eller indtil indbetalingen er gennemført. Ved fortsat manglende betaling forbeholder Tusass sig ret til at spærre abonnementet efter 5 dage fra månedstart. Ved indbetaling af abonnementsafgiften, aktiveres abonnementet hurtigst muligt. Abonnementsafgiften for første udestående måned indkræves også, hvis efterfølgende måneds abonnementsafgift er indtruffet.

6. Misbrug

Der kan alene indgås aftale om køb af ét Tusass Internet produkt pr. husstand, hvor en husstand defineres på baggrund af folkeregistret. Tusass kan dispensere herfra, såfremt de tekniske muligheder tillader dette. Tusass Internet må kun anvendes af den husstand, der har indgået aftale med Tusass. Det er ikke tilladt at udlåne, dele, videreudleje, videresælge eller på nogen anden måde at gøre Tusass Internet tilgængelig for tredjemand.

Misbrug medfører, at Tusass Internet afbrydes uden varsel, jf. pkt. 13 H i de Generelle vilkår for levering og drift af Tusass A/S’ tjenester - Privat.

Ved mistanke om misbrug, ved for eksempel hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forbrug, sammenlignet med tidligere forbrug, kan Tusass afbryde forbindelsen eller reducere forbindelsen.

De høje internethastigheder giver mulighed for et meget højt data forbrug. Det kan betyde, at enkelte kunder bruger deres internetforbindelse så meget, at andre kunder oplever en forringet kvalitet på deres forbindelse.

Tusass forbeholder sig ret til at begrænse abonnentens brug af tjenesten uden varsel. Begrænsninger kan for eksempel bestå i:

• nedsættelse af hastigheden på kundens forbindelse i travle timer (kl. 17.00 til midnat på alle dage)

• nedsættelse af hastigheden på abonnentens forbindelse indtil næste månedsskifte

• begrænsninger i abonnentens brug af visse services, herunder brug af peer-to-peer trafik.

Tusass forbeholder sig endvidere ret til at afbryde abonnentens forbindelse til tjenesten eller opsige abonnementet efter forudgående varsel, såfremt der er gentagne overskridelser.

7. Opsigelse

Kunden kan opsige Tusass internetabonnementet, med et varsel på senest den 20. i en måned, for at opsigelsen skal træde i kraft måneden efter.

Et Tusass internetabonnement er gyldigt indtil: Abonnementet opsiges. Eller hvis manglende betaling overstiger 1 måned.

Når kunden vælger at opsige abonnementsaftalen, får kunden pr. SMS og e-mail besked fra Tusass om, at kunden skal aflevere det lånte modem tilbage inden for 30 dage efter abonnementsaftalens ophør. Kunden modtager SMS og e-mails 25 dage før, 5 dage før og 1 dag før modemmet skal afleveres.

8. Ikrafttrædelse

Nærværende tjenestespecifikke vilkår for Tusass Internet træder i kraft den 1. November 2022.

Kontakt

Tak for din henvendelse, du bliver kontaktet af vores ervhvervsrådgivere indenfor 2-3 hverdage.

title

Du vil blive kontaktet af en af vores erhvervsrådgivere.

*
*
*
*